Книгите имат своя съдба и тя е в ръцете на читателя.

Вашата количка
0 0.00лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ЕКСЛИБРИС ЕООД

 Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ЕКСЛИБРИС ЕООД  и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията между ЕКСЛИБРИС ЕООД  (наричано за краткост ИЗДАТЕЛСТВОТО) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на ЕКСЛИБРИС ЕООД   и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на ЕКСЛИБРИС ЕООД  е страницата www.exlibris.bg

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

1./ Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Издателството, чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

2./ Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Издателството  без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Издателството  и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Издателството да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Издателството изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено е нарушаването на авторски и  сродни   на  www.hr-hermes.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на интернет страница на Издателството, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на интернет страница на Издателството, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната интернет страница на Издателството, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Издателството  се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10.Издателството си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Издателството не отговаря пред Потребителя за:

1./ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет страница на Издателството  и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

2./ неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

3./ претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл.12. Издателството не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на интернет страница на Издателството.

Чл.13. Издателството обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

 

Чл.14. Издателството си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При не постигане на съгласие за всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

 

0
    0
    Вашата количка
    Вашата количка е празнаВърни се в магазин